Ausstellung Museum Gelsenkirchen 1996
Projekt Encuentros mit Henry Bermúdez
Ausstellung Museo de Arte Contemporáneo
de Caracas, Venezuela, 1997
Projekt Encuentros mit Henry Bermúdez
Ausstellung Konrad-Adenauer-Stiftung
St. Augustin, 2000